ZEEVISSERSFONDS – het fonds voor bestaanszekerheid voor de zeevissers.

De Belgische wetgever schiep bij wet van 7.01.58 de mogelijkheid om fondsen voor bestaanszekerheid op te richten.

Deze fondsen worden opgericht met het oog op :

  • financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan werknemers ;
  • financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en de jongeren;
  • financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen;
  • financieren en organiseren van de opleiding van de werknemers, werkzoekenden, werklozen
    of andere doelgroepen;
  • financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid; - nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van sociale verplichtingen


Het Zeevissersfonds werd bij CAO in 1986 opgericht en dient bijgevolg sociale doelen zoals hierboven aangegeven en verzorgt de uitvoering van de Wet van 3 mei 2003 wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser met als uitvoeringsbesluiten het Koninklijk Besluit van 17 februari 2005. – tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal staat van de zeevisser.

In de Sociale Gids voor erkende zeevissers vind je alle voordelen die door het Zeevissersfonds worden toegekend.