Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Versie mei 2018

I. Verwerking van uw persoonsgegevens

Zeevissersfonds verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.


II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en
bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel:

 • Het uitvoeren van de doelstellingen van het fonds voor bestaanszekerheid. (CAO van 9 juni 2011 artikel 3 met registratienummer 108594)

 • Het uitvoeren van het KB van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal staat van de zeevisser.

 • Het uitvoeren van de CAO’s afgesloten voor het kengetal 019 in het Paritair Comité 143.


Met je toestemming worden deze gegevens ook doorgegeven aan de rederijen in het kader van tewerkstelling. Je kan deze toestemming altijd intrekken.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

Ze worden uitsluitend verwerkt door het personeel en de onderaannemers van Zeevissersfonds voor de hierboven beschreven doeleinden en om de service te verbeteren.


III. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de Raad van Bestuur Zeevissersfonds die verantwoordelijk is voor de verwerkingen.  Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, stuurt u die naar het volgende adres: DPO@zeevissersfonds.be       


IV. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens

 • Contactgegevens

 • Familiale gegevens

 • Bankrekeningnummer

 • Opleidings- en beroepsgegevens

 • Gerechtelijke gegevens (berichten inzake loonbeslag van de FOD FINANCIEN)


V. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de diensten van het Zeevissersfonds en:

 • De reders (werkgevers)

 • Het Paritair Comité Zeevisserij

 • Besox

 • De uitbetalingsinstellingen

 • Overheidsinstellingen

 • Verzekeringsintellingen


De verzamelde gegevens worden vastgelegd:

 • in de registratiedatabase

Om de verspreiding van informatie over de missies en activiteiten van het Zeevissersfonds te verbeteren, kunnen deze gegevens worden gebruikt door andere afdelingen van instellingen, agentschappen en andere instanties die verband houden met het Zeevissersfonds, na schriftelijke toestemming van de diensten die de betreffende gegevens beheren.

We geven geen persoonsgegevens door aan derden.

VI. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het bereiken van de pensioenleeftijd, tenzij er een onderzoek aan de gang is.

VII. Hoe kunt u uw gegevens raadplegen, op juistheid controleren en zo nodig corrigeren?

U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen om de nauwkeurigheid van de opgeslagen informatie na te gaan, te corrigeren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel corrigeren.

Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: DPO@Zeevissersfonds.be       


VIII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

Zeevissersfonds  heeft een aantal procedures geïmplementeerd (hardware, elektronisch en administratief), die hij regelmatig opnieuw evalueert. We voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste behandeling uit te voeren.

Externe onderaannemers hebben een contract getekend met Zeevissersfonds op grond waarvan zij wettelijk verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend onder de afkorting AVG).

Het personeel van Zeevissersfonds  dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.


IX. Aan wie moet u vragen of klachten richten?

Om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te verwijderen (in sommige gevallen) of te corrigeren, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: e-mail: DPO@zeevissersfonds.be    telefoon: 059/24.23.37

In geval van een geschil kunnen klachten worden gericht aan de gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) van de Belgische lokale autoriteit die belast is met de toepassing van gegevensbescherming.Privacy Policy App

Zeevissersfonds built the Previs app as a Free app. This SERVICE is provided by Zeevissersfonds at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Previs unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.
The app does use third party services that may collect information used to identify you.
Link to privacy policy of third party service providers used by the app


Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
This policy is effective as of 2021-03-12

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at previs@zeevissersfonds.be.